Top Cited

1
TECTONIC EVOLUTION OF THE NORTH CHINA CRATON
ZHAI Mingguo
2019, 25(5): 722-745. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.063
Abstract (689) HTML (131) PDF (23287KB)
2
RETHINKING OF THE QINLING OROGEN
ZHANG Guowei, GUO Anlin, DONG Yunpeng, YAO Anping
2019, 25(5): 746-768. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.064
Abstract (376) HTML (94) PDF (37346KB)
3
Dynamic formation mechanism of landslide disaster on the Loess Plateau
PENG Jianbing, WANG Qiyao, ZHUANG Jianqi, LENG Yanqiu, FAN Zhongjie, WANG Shaokai
2020, 26(5): 714-730. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2020.26.05.059
Abstract (583) HTML (85) PDF (36991KB)
4
OCCURRENCE GEOLOGICAL CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT POTENTIAL OF HOT DRY ROCKS IN QINGHAI GONGHE BASIN
ZHANG Shengsheng, ZHANG Lei, TIAN Chengcheng, CAI Jingshou, TANG Baochun
2019, 25(4): 501-508. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.04.048
Abstract (206) HTML (61) PDF (13233KB)
5
BASIC CHARACTERISTICS OF ACTIVE TECTONICS AND ASSOCIATED GEODYNAMIC PROCESSES IN CONTINENTAL CHINA
ZHENG Wenjun, ZHANG Peizhen, YUAN Daoyang, WU Chuanyong, LI Zhigang, GE Weipeng, WANG Weitao, WANG Yang
2019, 25(5): 699-721. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.062
Abstract (237) HTML (89) PDF (92961KB)
6
MESO-CENOZOIC TECTONIC EVOLUTION AND PLATE RECONSTRUCTION OF THE PACIFIC PLATE
LI Sanzhong, CAO Xianzhi, WANG Guangzeng, LIU Bo, LI Xiyao, SUO Yanhui, JIANG Zhaoxia, GUO Lingli, ZHOU Jie, WANG Pengcheng, ZHU Junjiang, WANG Gang, ZHAO Shujuan, LIU Yongjiang, ZHANG Guowei
2019, 25(5): 642-677. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.060
Abstract (329) HTML (112) PDF (138620KB)
7
RESEARCH ON RISK ASSESSMENT OF GEOLOGICAL HAZARDS IN QINLING-DABA MOUNTAIN AREA, SOUTH SHAANXI PROVINCE
ZHOU Jingjing, ZHANG Xiaomin, ZHAO Fasuo, LI Hui, LIU Hainan
2019, 25(4): 544-553. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.04.053
Abstract (225) HTML (103) PDF (25115KB)
8
Research on multi-source heterogeneous data fusion algorithm of landslide monitoring based on BP neural network
WANG Zhiwei, WANG Li, HUANG Guanwen, HAN Qingqing, XU Fu, YUE Cong
2020, 26(4): 575-582. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2020.26.04.050
Abstract (218) HTML (33) PDF (4701KB)
9
EAST ASIA MULTI-PLATE CONVERGENCE IN LATE MESOZOIC AND THE DEVELOPMENT OF CONTINENTAL TECTONIC SYSTEMS
ZHANG Yueqiao, DONG Shuwen
2019, 25(5): 613-641. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.059
Abstract (452) HTML (219) PDF (53639KB)
10
STUDY OF THE TECHNIQUE FOR LANDSLIDE RAPID RECOGNITION BY INSAR
LIU Xinghong, YAO Xin, ZHOU Zhenkai, LI Lingjing, YAO Jiaming
2018, 24(2): 229-237. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2018.24.02.024
Abstract (129) HTML (42) PDF (5663KB)
11
ANALYSIS OF INFLUENCE OF DEEP FOUNDATION PIT CONSTRUCTION ON DEFORMATION OF ADJACENT SUBWAY STATION AND SHIELD TUNNEL IN SOFT SOIL AREA
LV Gaole, YI Lingbing, DU Mingfang, LI Shuaibing
2018, 24(5): 682-691. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2018.24.05.069
Abstract (79) HTML (52) PDF (3766KB)
12
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT OF NEW JING-ZHANG HIGH-SPEED RAILWAY BASED ON GIS AND INFORMATION VALUE MODEL
ZHANG Xiangying, ZHANG Chunshan, MENG Huajun, WANG Peng, LI Huanbin
2018, 24(1): 96-105. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2018.24.01.011
Abstract (94) HTML (38) PDF (3693KB)
13
ADVANCES IN RESEARCH ON THE GEOHAZARD EFFECT OF ACTIVE FAULTS ON THE SOUTHEASTERN MARGIN OF THE TIBETAN PLATEAU
BAI Yongjian, NI Huayong, GE Hua
2019, 25(6): 1116-1128. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.06.095
Abstract (125) HTML (39) PDF (1919KB)
14
HYDRAULIC FRACTURING STRESS MEASUREMENTS IN XUEFENGSHAN DEEP BOREHOLE AND ITS SIGNIFICANCE
CHEN Qunce, SUN Dongsheng, CUI Jianjun, QIN Xianghui, ZHANG Chongyuan, MENG Wen, LI Awei, YANG Yuehui
2019, 25(5): 853-865. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.070
Abstract (145) HTML (41) PDF (31658KB)
15
THE "CROSS-TECTONICS" IN CHINA CONTINENT: FORMATION, EVOLUTION, AND ITS SIGNIFICANCE FOR CONTINENTAL DYNAMICS
DONG Yunpeng, ZHANG Guowei, SUN Shengsi, ZHANG Feifei, HE Dengfeng, SUN Jiaopeng, LIU Xiaoming, YANG Zhao, CHENG Bin, HUI Bo, YUE Yuangang, ZHOU Bo, CHENG Chao, YANG Ziqiang, SHI Xiaohui, LONG Xiaoping
2019, 25(5): 769-797. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.065
Abstract (182) HTML (91) PDF (24348KB)
16
Innovation and application of airborne geophysical exploration technology
XIONG Shengqing
2020, 26(5): 791-818. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2020.26.05.063
Abstract (185) HTML (76) PDF (31558KB)
17
APPLICATION OF HIGH-DENSITY ELECTRICAL METHOD IN LOESS-MUDSTONE INTERFACE LANDSLIDE INVESTIGATION
WANG Lei, LI Xiaobo, SU Zhandong, CHANG Chaoyu, PENG Da
2019, 25(4): 536-543. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.04.052
Abstract (108) HTML (26) PDF (14232KB)
18
Assessment of geological disaster susceptibility in the Hehuang Valley of Qinghai Province
ZHAO Dongliang, LANCUO Zhuoma, HOU Guangliang, XU Changjun, LI Wanzhi
2021, 27(1): 83-95. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2021.27.01.009
Abstract (541) HTML (159) PDF (14101KB)
19
RESEARCH ON TECTONIC DYNAMO-PETROGENESIS AND METALLOGENESIS AND TECTONOPHYSICOCHEMISTRY
LYU Guxian
2019, 25(5): 962-980. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2019.25.05.079
Abstract (83) HTML (74) PDF (12743KB)
20
PHYSICAL MODEL EXPERIMENTAL STUDY ON DEFORMATION AND FAILURE OF OVERLYING ROCK SLOPE UNDER THE CONDITION OF STEEP COAL SEAM MINING
HE Kai, GAO Yang, WANG Wenpei, ZHU Sainan
2018, 24(3): 399-406. doi: 10.12090/j.issn.1006-6616.2018.24.03.041
Abstract (69) HTML (18) PDF (3367KB)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:21
 • To
 • Go